اوضاع کنونی درافغانستان

 طالبان هرگونه نفوذ ازکشورهای غربی را که مغایر با قوانین اسلامی میدانند رد میکنند. در بیست سال گذشته نیزکمبودهای بسیاری درعملیات نظامی وجود داشته است، به ویژه اگردررابطه با زیرساختها،…

ادامه خواندناوضاع کنونی درافغانستان