پیشنهادهای ما

آموزش و مشاوره برای بانوان افغان

از سال ۲۰۱٧ ما برنامه ی “دادابرنامه آموزشی برای بانوان افغان را ارائه می کنیم. هدف اصلی کلاس ها بر مبنای آموزش الفبایی تا سطح زبان پیش مقدماتی قرار گرفته است. همین طور مواجهه با حوزه ی فرهنگی فرانکفورت و علاوه بر آن اولین سمت و سوگیری شغلی بانوان افغان، در این برنامه گنجانده شده است. از سال ۲۰۱۸ کلاس ها حول محور یک مرجع مشاوره عمومی و هماهنگ کننده برای بانوانی که در فرانکفورت زندگی می کنند ، سازمان دهی شده است