انجمن زن خواستار پذیرش سریع و بدون مراحل اداری کارگران محلی افغان در آلمان است

در مجموع ، حدود 850 نفر از کارمندان محلی که در حال حاضر و قبلاً برای نیروهای آلمانی در افغانستان کار می کردند ، درخواست اسکان مجدد به آلمان را…

ادامه خواندنانجمن زن خواستار پذیرش سریع و بدون مراحل اداری کارگران محلی افغان در آلمان است

آموزش سیاسی بخشی از برنامه ی آموزشی دادا می شود

در نوامبر 2020، انجمن زن دوره ی "دموکراسی و مشارکت در آلمان" را به برنامه ی آموزشی دادا اضافه کرد. این دوره ی مقدماتی، معرفی متنوع و گسترده ای برای آموزش سیاسی به شرکت کنندگان ارائه داد. شرکت کنندگان با…

ادامه خواندنآموزش سیاسی بخشی از برنامه ی آموزشی دادا می شود